Výdejní doba je denně od 11.00 – 20.00 hodin. Objednávat můžete zde v eshopu, telefonicky na tel: 607 097 662 nebo na místě.

VOP - Prodej dárkových poukazů.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - PRODEJ DÁRKOVÝCH POUKAZŮ

 

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vzniklých na základě uzavření kupní smlouvy při prodeji dárkových poukazů.

Smluvními stranami jsou prodávající na jedné straně a kupující na straně druhé.Kupní smlouvu prodávající uzavírá s kupujícím jako podnikatelem nebo s kupujícím jako spotřebitelem.

Tyto všeobecné podmínky jsou dostupné na všech provozovnách poskytovatele.

 

II. VYMEZENÍ POJMŮ

Prodávajícím (dále jen „poskytovatel služeb“ nebo „poskytovatel“) je společnost SIVEK HOTELS s.r.o. se sídlem Hellichova 455/5, Praha 1, IČO 45305251.Kupujícím (dále jen „objednatel“) se rozumí osoba, která objednala či koupila dárkový poukaz.

Kupujícím podnikatelem (dále jen „objednatel“) se rozumí osoba, která je právnickou osobou či fyzickou osobou, jež jedná při objednávání služeb v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Kupujícím spotřebitelem (dále jen „objednatel“) se rozumí fyzická osoba, která při objednávání služeb nevystupuje jako podnikatel.

Příjemcem služby se rozumí osoba, která je konečným příjemcem dárkového poukazu a která je oprávněna k čerpání služeb poskytovatele. Příjemcem služby může být objednatel nebo třetí osoba, v jejíž prospěch byl dárkový poukaz zakoupen, příp. třetí osoba, které příjemce služby svá práva a povinnosti ze smlouvy postoupil.

Službou se rozumí veškeré služby poskytované poskytovatelem na všech svých provozovnách a prezentované na svých webových stránkách.

Dárkovým poukazem (dále též „poukaz“) se rozumí karta s individuálním ochranným prvkem prokazující oprávnění příjemce využít službu poskytovanou poskytovatelem v ceně uvedené na poukazu.

 

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem kupní smlouvy je závazek poskytovatele služeb dodat objednateli dárkový poukaz na jim poskytované služby a závazek objednatele zaplatit za dárkový poukaz sjednanou cenu. Smluvní vztah mezi poskytovatelem služeb a objednatelem vzniká potvrzením objednávky ze strany poskytovatele.

Poskytovatel přijímá objednávky prostřednictvím e-mailu, telefonicky, osobně nebo v rámci svého e-shopu, který provozuje na svých webových stránkách https://shop.restaurace-selskydvur.cz

Objednatel uvede kontakt pro potvrzení objednávky, a to buď e-mailovou adresu, nebo telefonní číslo.

Objednatel odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými podmínkami, a že s nimi bezvýhradně a plně souhlasí. Uplatní-li dárkový poukaz příjemce, má se za to, že s těmito všeobecnými podmínkami projevil souhlas.

Oprávnění využít službu může být převedeno na třetí osobu, přičemž osoba převádějící dárkový poukaz se zavazuje informovat nového oprávněného o právech a povinnostech plynoucích z uzavřené smlouvy.

Na dárkovém poukazu je uveden druh poskytované služby, evidenční číslo poukazu, jeho platnost, kontaktní údaje a adresa poskytovatele vč. webových stránek a cena poskytovaných služeb. Cena na poukazu je uvedena včetně příslušné sazby DPH platné v době vzniku smluvního vztahu.

 

IV. PLNĚNÍ SLUŽEB, PRÁVA A POVINNOSTI

Cena dárkového poukazu může být objednatelem služby uhrazena v hotovosti, platební kartou nebo převodem z účtu. Objednatel se zavazuje cenu za dárkový poukaz zaplatit při jeho převzetí nebo zálohově před odesláním poukazu, přičemž způsob platby bude volen objednatelem v objednávce.

V případě úhrady převodním příkazem, je objednatel povinen cenu dárkového poukazu uhradit nejpozději do pěti dnů od doručení výzvy. Dárkový poukaz je poskytovatel služeb povinen předat objednateli služeb až po připsání platby na účet poskytovatele.  

Dodání dárkového poukazu se děje osobním převzetím objednavatele v místě provozovny poskytovatele služeb, případně zasláním na objednatelem uvedenou e-mailovou nebo poštovní adresu.

Okamžikem prodeje nelze dárkový poukaz vrátit nebo směnit za finanční hotovost.

Objednatel dárkového poukazu je povinen bezodkladně po jeho doručení zkontrolovat vystavený dárkový poukaz. Případné nesrovnalosti v něm uvedené je povinen poskytovateli služeb obratem oznámit.

Poskytovatel nenese odpovědnost za ztrátu, odcizení, poškození, zneužití či zničení dárkového poukazu. Ztrátou, odcizením či zneužitím dárkového poukazu nevzniká příjemci služeb právo na vydání náhradního poukazu.

Dárkový poukaz má platnost do dne uvedeného na poukazu. Lhůta platnosti končí dnem uvedeném na poukazu a uzavírací hodinou dané provozovny. Minimální doba platnosti činí 12 měsíců ode dne uzavření smlouvy. Po uplynutí doby platnosti poukazu závazek poskytovatele služeb zaniká a příjemce služby ztrácí nárok na poskytnutí dané služby bez nároku na vrácení ceny.

Pokud příjemce služby před uplynutím platnosti poukazu požádá poskytovatele o jeho prodloužení, bude platnost poukazu prodloužena dle vzájemné dohody. Pokud však příjemce služby o prodloužení platnosti nezažádá nebo službu nevyčerpá ani do nově prodlouženého data, ztrácí příjemce služby nárok na poskytnutí služby bez nároku na vrácení ceny a závazek poskytovatele služeb uplynutím této doby platnosti zaniká.

Dárkový poukaz slouží k zaplacení služeb při jejich čerpání. Při jedné platbě za poskytnuté služby lze použít i více poukazů nejednou.

Dárkový poukaz se uplatňuje u poskytovatele služeb před zaúčtováním platby tak, že hodnota uvedená na dárkovém poukazu bude odečtena při platbě za poskytnuté služby.

Příjemce služeb čerpaný poukaz odevzdá poskytovateli, který si ho ponechá.

Dárkový poukaz lze uplatnit pouze jednorázově. V případě, že příjemce služby při čerpání služby uplatní dárkový poukaz na službu, jejíž cena bude nižší, než je hodnota dárkového poukazu, nemá nárok na doplacení hodnoty nebo na nový dárkový poukaz na zbytek hodnoty původního dárkového poukazu.

Pokud cena služby převyšuje celkovou hodnotu poukazu, příjemce služby při čerpání takové služby rozdíl doplatí finanční hotovostí nebo platební kartou.

 

V. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Svou informační povinnost vůči objednateli ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) související se zpracováním osobních údajů objednatele pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností poskytovatele plní poskytovatel prostřednictvím zvláštního dokumentu.

 

 VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Práva a povinnosti, které nejsou upraveny v těchto všeobecných podmínkách, se řídí ustanoveními příslušných právních předpisů České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Poskytovatel je oprávněn jednostranně a kdykoli všeobecné obchodní podmínky změnit. V případě, že v období mezi nákupem a využitím poukazu dojde ke změně všeobecných obchodních podmínek, řídí se čerpání poukazu všeobecnými obchodními podmínkami platnými a účinnými v době jeho nákupu / uzavření smlouvy.

Všechny spory vyplývající ze vztahů upravených těmito všeobecnými podmínkami a s těmito vztahy související, se budou řešit u věcně a místně příslušného soudu v České republice.

Tyto všeobecné podmínky jsou účinné ode dne 01. 03. 2023.